หลักสูตรแกนกลาง

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑

ภาษาไทย

การอ่าน

การเขียน

การฟัง การดู และการพูด

หลักการใช้ภาษาไทย

วรรณคดีและวรรณกรรม

คณิตศาสตร์

จำนวนและการดำเนินการ

การวัด

เรขาคณิต

พีชคณิต

การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น

ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

สารและสมบัติของสาร

แรงและการเคลื่อนที่

พลังงาน

กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก

ดาราศาสตร์และอวกาศ

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

เศรษฐศาสตร์

ประวัติศาสตร์

ภูมิศาสตร์

สุขศึกษาและพลศึกษา

การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์

ชีวิตและครอบครัว

การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล

การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค

ความปลอดภัยในชีวิต

ศิลปะ

ทัศนศิลป์

ดนตรี

นาฏศิลป์

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การดำรงชีวิตและครอบครัว

การออกแบบและเทคโนโลยี

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การอาชีพ

ภาษาต่างประเทศ

ภาษาเพื่อการสื่อสาร

ภาษาและวัฒนธรรม

ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก