หัวข้อการเรียนรู้ การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น