หัวข้อการเรียนรู้ ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น